Nye elementer i innvandringsregnskapet…

mars 20, 2013

Samfunnsdiskusjonen rundt innvandring, trygd og arbeid blir alltid opphetet og lite nyansert.

Er nye nordmenn nyttig og billig arbeidskraft eller bare trygdesnyltere i Norge? Det er synd at det blir slik fordi det er behov for ny innsikt. Ofte vil man oppdage at nærmest alle har sin egen agenda.

NyAnalyse har forsøkt å finne nye elementer som kan utredes videre i et mer helhetlig samfunnsregnskap for innvandrergruppene. Vi ønsker at debatten blir noe mer preget av argumenter og trender i tallene bak. Er det kun høyere arbeidsledighet og trygd som er sannheten?

Norge opplever i disse dager en bølge av innvandrere som næringslivet trenger til både byggeprosjekter og historisk høye investeringer innen olje- og gassnæringen. Siden EU ble utvidet østover med mange nye medlemsland i 2004, er tilgangen på arbeidskraft fra utlandet i sterk vekst. I 2011 ble nettoinnvandringen til Norge ca 47.000 personer, og det er forventet omtrent tilsvarende for 2012. Det er en klar trend at
arbeidsinnvandring er viktigste årsak til at folk kommer til Norge.

En kraftig innvandring har sørget for befolkningsvekst i alle kommuner i hele landet. Tilgangen på arbeidskraft er et sjokk i arbeidstilbudet som sikrer mer fleksibel reserve, og lavere press på lønninger i enkeltbransjer. Det er vanskelig å sette en verdi på nettopp dette. Vi vet at norske boligeiere er opptatt av lave renter. Høy arbeidsinnvandring holder igjen på renteoppgangen, men etterspørselen etter boliger gir motsatt virkning med noe mer boligprispress, inkl. i leiemarkedet.

Avisen UTROP har bedt NyAnalyse gjøre rede for nye elementer i innvandrerregnskapet. Vi har sett på utdanning, arbeid og nyetableringer  – og det er noen positive trender som NyAnalyse vil presentere torsdag 21.mars.

En viktig figur for velferdssamfunnet vårt er denne:

overføring etter alder

Personer som kommer ferdig utdannet som 20-åringer til Norge har «spart» samfunnet for store ressurser. Det er sjelden et viktig moment i den norske debatten.

Vi ser tydelig fra figuren til Finansdepartementet at innbyggere har et positivt nettobidrag i gjennomsnitt i befolkningen, i yrkesaktiv alder. Hele intervallet fra rundt 20 år til 64 år gir positive overføringer gjennom arbeid og skatt mv. På den annen side vil netto overføringer naturlig nok være negative for barn og unge, samt de eldre aldersgruppene. Hvis arbeidsinnvandrere drar hjem før helse blir dårlig og «sykehjemmet» kaller, er det gunstig for samfunnsøkonomien i Norge.

De store gruppene med arbeidsinnvandrere de siste 8-10 årene har hovedvekten i aldersgruppen 20-45 år. Konsekvensen av dette er at statskassen ikke er belastet med utgifter til skole, oppvekst, helse og høyere utdanning.

På den annen side er det slik at arbeidsledigheten er høyere i flere innvandrergrupper, og bruk av enkelte trygder som kontantstøtte og barnetrygd er mer vanlig. Samtidig er det ikke riktig å kreve det samme fra flyktninger med vanskelig bakgrunn som polske arbeidsinnvandrere. Og det er vanskelige avveininger politikerne må ta stilling til fremover. Sånn sett er det enklere å være samfunnsøkonom.

NyAnalyse har ikke fasiten, og det er gjort mye bra forskning av andre på disse områdene, særlig lang sikt. Jeg håper likevel vi har pekt på noen viktige elementer som kan utredes grundigere senere.

Uansett; vi trenger en opplyst diskusjon og jeg krysser fingrene for at det er mulig – også i valgåret 2013! 

Reklame

Eurokrise: Full gass for Norge!

januar 15, 2013

Det kom nye SSB-tall for Norges handel med olje, gass, fisk og aluminium 15.januar. Handelsoverskuddet økte med 30 nye milliarder kroner gjennom Eurokriseåret 2012.

I ly av Eurokrisen er det full fart for Norge. Oljeprisen steg fra 627 kr til 657 kr per fat. Men viktigere enn det er en rekordhøy eksport av naturgass på 245 mrd kroner. Det betyr faktisk at gassen nærmer seg oljeeksporten i verdi.

Kombinasjonen av høyere priser og mer gasseksport fikser greit problemet med lavere oljevolum på eksportsiden. Se tall her http://www.ssb.no/vis/muh/art-2013-01-15-02.html

Merker krisen ute

Problemene i sør-Europa forplanter seg til norsk eksport. Norge opplevde nedgang i eksportverdier med 15% til land som Spania, Italia og Portugal. Det er nok både kronekurs og volum som påvirker dette.

Den store fordelen for Norge i makro er at disse landene «kun» står for 3-4 % andel av total eksport av varer (utenom olje og gass). Det som betyr langt mer er utviklingen i land som Sverige, Tyskland, Nederland og Storbritannia som hadde rundt 35% av vår vareeksport i 2012. Nedgangen til Sverige og Tyskland er faktisk ca 7 mrd, så det gir helt sikkert utfordringer for enkelte eksportbransjer.

Det store spørsmålet er om det gir regionale problemer som vi senere ser i ledighetstall og trygde-regnskapet. Veldig mange skifter nok arbeidsplass over til en «sulten» oljeklynge. Helge Lund i Statoil var bekymret for kostnadsnivået i «verdens rikeste land» på NHOs årskonferanse, men kraftige drivkrefter fra oljeinvesteringer gir store vanskeligheter for lønnsveksten.

Særlig når offentlig sektor vokser i samme periode. Han sendte balllen videre til Holden 3-utvalget. Ja, det blir spennende å se hva professor Holden og 8 organisasjoner kan utføre av mirakler. Bør oljeansattes lønn tas ut av «frontfaget»? Kan lederlønninger tas inn i fronfaget?

Vi kommer til å få spennende diskusjoner fremover, og NyAnalyse gjør gjerne utredninger eller fremskaffer fakta!

olje og gass 2012

Arbeidsinnvandringen redder oss?

De siste årene har innvandringen til Norge vært den viktigste «hjelper» mot overoppheting og press på rentene. Vi har fått 40-50.000 «nye nordmenn» til landet hvert år, og ca 60 % av sysselsettingsveksten etter 2005, kommer fra utlandet. På den måten har det vært mulig å holde produksjon igang og håndtere oljeeventyret. En tidvis sterk boligboom har også krevd mange tusen ansatte fra Polen og Øst-Europa.

Den store innvandringen har faktisk «kuttet» den direkte koblingen til oljepengebruken og renten, i de økonomiske modellene. Alt flyter i inngangen til valgåret 2013.

Hvis noen lurte, eksporter Norge fortsatt fisk for 51 mrd kroner i 2012. Det er feks nok til å lønne over 100.000 arbeidsinnvandrere i året.

På sofaen for nordmenn?

Jeg hørte at SV var bekymret for unge mennesker som ikke finner seg jobb pga alle svenskene. Globalisering og (nesten) fri flyt kan ha sin pris for enkeltgrupper. Næringslivet krever effektive medarbeidere. Utlendinger leverer i stor grad, og for mange andre havner midlertidig eller varig på trygd. Våre politikere og fagbevegelsen slipper ikke unna slike dilemmaer, eller uheldige bivirkninger.

Så lenge det er full gass for Norge, vil det store bildet være positivt. Dersom nedturen kommer, vil alt endre seg.

I følge Forbes Magazine er vi mest lykkelig i hele verden http://www.forbes.com/pictures/mef45jgim/1-norway/#./?&_suid=135826080171303325692506439638

Olje og gass prod Jens' fig Solamøtet


«Just do it», Sigbjørn!

november 11, 2009

Imorgen kl 12 kommer Høyres alternative opplegg for et bedre og friere Norge. Tallene er lagt inn i «Storbud» som er Stortingets velv med opposisjonspolitikk fra de siste 20 årene.

Årets profil er et helstøpt produkt av mennesker som tror på fremtiden, men vil stoppe trygdeeksplosjonen og nedbyggingen av k-sektor.

Det er politikk som vil private jobbskapere vel, og hjelpe grundere som føler seg forbigått av AP velde. En helhetlig politikk må bruke hele verktøykassa, Det betyr at offentlig utgifter tas ned for å gi rom for lavere skatter. Da sikres velferden – også i fremtiden.

Finansminister Sigbjørn er veldig klar på at utgiftene må ned i neste budsjett. Her kommer Høyre med drahjelp imorgen. Hvis man tenker nytt, setter krav til aktivitet og spiller på alle gode krefter i samfunnet, også private – vil vi kunne mestre utfordringene. Just do it, Sigbjørn!

Reglene er enkle:

si nei før du sier hei (til flere av statsrådene) –

gi jobbskaperne belønning (selvom oljen flyter i mange år ennå) og

hold igjen på noen flere ordninger i trygde-Norge. Ikke for å straffe folk, men for å snu trendene mot «utenforskapet».

Alternativet som lages av Høyre i løpet av et par uker, kan ikke gi alle svar i detalj på hvor politikken bør gå. Det er likevel sikkert at budsjettet som legges frem imorgen tar viktige veivalg i den økonomiske politikken. Veivalg som viser mer tro på kreativitet og friheten til å skape mer uten «store stat». Det er ett steg bort fra overforbruk, symptomer på Hollandsk syke og de grå AP systemer.

Hvis ikke du gjør noe med det, finansminister – vil andre partier måtte rydde opp i 2013!

**

Låt: «Taxmannen» av KENT, fra nyeste album «Rød» som kom sist mandag.


Folketrygden – din beste venn og verste fiende.

november 5, 2009

WAKE UP NORWAY!

1 av 3 av 907 mrd kroner på statsbudsjettet spises opp av ulike trygder, pensjoner og sykepenger under Folketrygden. Det er flott at folk blir eldre. Det er fint at flere har tjent opp mer pensjon. Men der stopper de positive effektene for storsamfunnet. Det utgjør ca 7,7 mrd av veksten i Folketrygden i 2010. Slik er verden – den kan vi klare.

MEN så var det en økning på rundt 24 mrd igjen…

Så la oss ta noen flere tall:

7% vekst i sykefravær koster nesten 5 mrd mer enn ifjor.

Flere uføre koster nye 4,2 mrd mer.

Attføring og rehabilitering kommer på +4 mrd.

Dagpenger vokser naturlig nok i Finanskriseåret derpå med 8 mrd.

Poeng:  Det er fint at vi har ordninger som sikrer de svakeste og det er viktig å bidra til god omstilling!

Poeng 2: Finansieringen er tyngre og tyngre på «oljegaven» og folk i jobb.

Spm 1; Blir vi vant til noe som ikke er holdbart i lengden?

Spm 2: Virker ordningene aktiviserende eller passiviserende?

Utfordring: Tør noen å utfordre incentivene og forbedre for å forsterke og fornye Norge?

Jeg tror det er slik som med alle godterier – at det kan bli for mye av det gode!

Se figuren fra Statsbudsjettet;

  Antall på trygd øker videre og videre...

**

LÅT:  Farewell to the Fairground – med White lies, åpningsnummer på konsert igår!


En trygdeavhengig nasjon på oljedop?

oktober 16, 2009

Fakta: 1 av 3 utgiftskroner på statsbudsjettet for 2010 går over Folketrygden – hele 308  mrd kr !

1 av 3 kroner til trygd

1 av 4 kroner fra oljen

Fakta: Oljedopet står for 1/4  av inntektene på statsbudsjettet i 2010!

Hvordan kommer vi ut av denne avhengigheten som hindrer reformer og nyskaping?

**

Låt for dagen:  the Drugs don’t work – med The Verve.