Halve kommune-Norge uten økonomer?

september 19, 2011

«Ved nyttår hadde under halvparten av kommunene sivil- eller samfunnsøkonomer
ansatt, viser en ny rapport som ble presentert i Dagens Næringsliv lørdag.

Til sammen jobber det 551 «økonomer» i Kommune-Norge, viser tallene som også Kommunal Rapport har fått tilgang til. Over halvparten av disse befinner seg i de 25 største kommunene.»

– Jeg tror det betyr at behovet der ute er stort for samfunnsøkonomer, og at NyAnalyse kan utgjøre en forskjell ved utarbeidelse av langtidsbudsjetter mv.

Samtidig må vi huske at det er mange dyktige økonomer med kortere utdannelse som kan denne jobben godt. Mange har selvsagt lært seg kommuneøkonomi gjennom «learning by doing».

Det er likevel et varsko om for få med høyere økonomiutdanning mange steder!

«Samtidig hadde store kommuner som Ullensaker, Molde, Steinkjer og Levanger
ingen sivil- eller samfunnsøkonomer i sine staber per nyttår.

Tallene viser også at det er færre av disse økonomene i kommuner som er i Robek, enn i resten av landet. Av de 52 kommunene som før sommeren var på svarteliste, var det bare 20 som hadde sivil- eller samfunnsøkonomer – inkludert de ti største. Til sammen delte disse kommunene på 38 ansatte med så høy økonomiutdannelse.»

Sjekk Akademikerne (KS tall) her

http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/etterlyser_terrautdanning_i_kommunene

Her er økonomlista med de som har flest økonomer:

Disse kommunene har ansatte med minst fem års økonomiutdannelse ansatt (tall
per 31.12.2010, kilde KS):

Oslo Økonomer

65

Bergen Økonomer

34

Bærum Økonomer

33

Bodø Økonomer

17

Trondheim Økonomer

14

Kristiansand Økonomer

10

Tromsø Økonomer

10

Asker Økonomer

9

Drammen Økonomer

9

Ringsaker Økonomer

9

Stavanger Økonomer

9

Sandefjord Økonomer

7


Private banditter, eller nyttige innovatører?

mars 23, 2011

Norge er et merkelig land. En nordisk oljestat med vern av de ansatte, men stor bruk av markedet i svært mange sammenhenger. Ikke minst tjener vi store summer på etterspørsel (via internasjonale markeder) etter energivarer og tjenester. En krig som øker oljeprisene kan gi 40-50 mrd mer i statskassa.

Vi lever i verdens rikeste land. De rødgrønne styrer landet og har et mildt sagt et scizofrent forhold til private bedrifter. Myndighetene liker å eie store bedrifter som er viktige markedsaktører som feks Statoil, Telenor, Hydro og Aker. SAS ser det ut som de er litt lei av – på grunn av underskudd.

Innenfor tjenestesektoren og på viktige velferdsområder er forvirringen nærmest total. De private aktørene ble invitert til et spleiselag om massiv barnehageutbygging av SV og regjeringen. Det må være lov å spørre: Er det riktigere å ofre barn på de privates alter enn å åpne for eldreomsorg drevet av innovative bedrifter?

Og ja, det er sikkert at innovasjon i verste fall medfører ulovligheter. Det skal uansett slås ned på – uansett eierforhold! Det er derfor vi har ulike tilsyns og kontrollorganer.

Det alle vet er at det finnes banditter i både private og offentlige virksomheter. Brudd på arbeidsmiljøloven på et offentlig sykehus er like alvorlig som tilsvarende brudd på et privat sykehjem. Se DN torsdag om brudd i kommunal sektor i Moss http://www.kommunal-rapport.no/id/11205730.0

I en opphetet mediedebatt hvor 7 av 10 vil at det offentlige skal drive omsorgen, kommer det ofte litt skjevt ut. De private er banditter, mens de offentlige gjør så godt de kan for de syke? Det er i sås fall en urettferdig og unyansert konklusjon.

AS Norge har en kjempeutfordring med eldrebølgen:

En stadig voksende befolkning vil kreve større del av både stats- og kommunebudsjettene de neste 10 årene.

Behovene for ansatte innen pleie, helse og eldreomsorg er en megautfordring. Særlig med rigide arbeidstidsbestemmelser, lav lønn fastsatt i offentlig oppgjør, og null incentiv til å starte private alternativer.

Også arbeidskraft import har sine motstandere, både i fagbevegelse og politiske partier.

**

Det er åpenbart at vi har noen muligheter til å jobbe smartere, utnytte erfaringer og kunnskap på tvers av sektorer, investere i mer innovative arbeidsprosesser.

Vi er så rike at vi kan todele økonomien. Oljeklyngen og K-sektor (inkl viktige tjenesteleverandører) tjener pengene til landet. De er utsatt for økt konkurranse, nye metoder og flere land med teknologisk oppegående næringsliv.

Hjemme på berget er det kun pølsekiosken, matbutikken og restauranter som skal være private tilbydere og konkurrere. Slik vil SV ha det. Alle andre bør nok helst jobbe i en beskyttet statlig del av økonomien. Det er det tryggeste for alle. Mulige banditter holdes unna tjenestesektoren.

Min holdning er annerledes;

Jeg har sett hvor stor forskjell det er på ulike kommuners byråkrati. Jeg kjenner til forskning som viser 15-25% mulighet for effektivisering av offentlig tjenesteproduksjon. I verdens rikeste land kan vi sløse lenge før noen «oppdager» konsekvensene…

Jeg har tro på menneskers drivkraft, deres kunnskap og innovative evner. Jeg tror at konkurranse på like vilkår kan skape bedre tjenester og mer effektiv utnyttelse. At noen har incentiv om å levere produkter og tjenester med profitt er helt naturlig. Det er også det samme SV og regjeringen bedriver gjennom sitt eierskap i Statoil, Telenor og DnB.

Det betyr ikke at alt skal konkurranseutsettes, settes på anbud eller privatiseres. Men jeg er overbevist om at vi kan organisere oss bedre og lære av de beste! Ting tar tid, men vi bør starte nå. Det er faktisk slik at private aktører vil kunne bidra som nyttige innovatører og et viktig supplement til offentlig egenproduksjon.

Offentlige monopoler er minst like negativt som private monopoler!

1% mer effektiv ressursbruk på statsbudsjettet (1000 mrd kr i 2011) vil sikre 10 mrd kroner mer til pleie og eldreomsorg. Både kvalitet og flere hender.

Til info; 10 mrd kroner kan finansiere 15-20.000 årsverk til å møte eldrebølgen.

Jeg håper det gir noen flere en liten aha-opplevelse?

VG sak onsdag: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10091364

les også Rana’s innlegg i Aftenposten som er klokt http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article4067208.ece

 

 

 

 

 

Kilde; Perspektivmeldingen 2009 (Findep).

**

Låt: Bandit med Neil Young.


Vestlandet – driftig region, nyrike, få uføre!

mars 10, 2011

Noen kommentarer rundt Kompetansearbeidsplass – utvalget, og konkrete figurer: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/pressesenter/pressemeldinger/2011/kompetansearbeidsplassar-viktig-for-heil.html?id=635425

Relevant Nrk sak mand 21.mars http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.7558577

 – Det er tydelig at folk på Vestlandet er mest driftige i arbeidslivet. Utenforskapet er langt mindre enn andre steder! Bare 5-10% andel voksne er på uførhet, ledighet eller Afp i denne regionen.

–   Her skapes det mye verdier basert på oljeklyngen og innflytting av unge til byene er stor. Vestlendinger flest ser ut til å gripe mulighetene, for å dra noen generelle slutninger av den nye rapporten; NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet.

–   Vi har fått en dramatisk todeling av landet, hvor hovedstaden, store deler av Vestlandet og noen større byer dra ifra resten av landet.

 –  Så vidt jeg kan se er det regioner i Østfold, Innlandet og Nord-Norge hvor 25-30% av innbyggere i alderen 20-66 år er på en passiv ordning. Det er 4-5 ganger flere enn på deler av Vestlandet. Det er skikkelig nedtur å lese om slike mindre steder (eks Aremark, Åmli, Ballangen).

–   Boligpriser stiger mer i Rogaland enn i Oslo for tiden og optimismen er stor.

 Når en region går godt følger skatteinntekter og nyetablering i kjølvannet, så dette kan bli selvforsterkende over tid. I svake regioner flytter mange bort, de eldre blir igjen.

Jeg er veldig overrasket over at tiltakslisten til utvalget fullstendig ser bort fra kommunesammenslåinger som bidrag for at flere med høy utdanning jobber i distriktene! Er det fordi SP statsråden har bestemt mandatet slik??

SP og andre partier må ta denne utviklingen på  alvor…

**

NyAnalyse kan lage oversikter og utredninger knyttet til regional utvikling og kjennetegn på ulike deler av landet;

eks er:

-nyetableringer og næringsstruktur

– arbeidsledige, uføre og andre trygdede

– andel off ansatte og kommunens andel av ansatte

– Fraflytting og befolkningsutvikling

-skatteutviklingen i din Region osv

Se her for våre tjenester:

http://www.nyanalyse.no/index.html

**

Låt:_ Norwegian wood.


NyAnalyse: 15% innsparing på skole, omsorg og barnehage!

februar 21, 2011

Noen ganger er det hyggelig med nye utredninger, denne gangen er det faktisk Kommunaldepartementet som har bestilt en spennende faglig rapport (SØF, se link under).

Konklusjonene er som følger:

«Prosjektet har i første rekke tatt for seg barnehage, grunnskole og pleie og omsorg, men har også gjort analyser innen barnevern, SFO og kultur. Metoden som er benyttet, såkalte DEA-analyser, er egnet for å si hvordan en kommune gjør det i forhold til ”den aller beste” blant sammenlignbare kommuner. Analysene viser at det er stor variasjon i effektiviteten mellom kommunene innenfor alle sektorene. Det er få kommuner som er gode i alt og få kommuner som scorer svakt innen alle sektorer. «!

«For kommunene som helhet indikerer analysene et samlet effektiviseringspotensial på 15 prosent på de tre største velferdstjenestene (barnehage, skole og pleie og omsorg) !!

Jeg visste det; Modernisering er sexy saker!  Og det betyr at i snitt kjører dagens kommuner på 85% av sitt potensial eller beste praksis. NyAnalyse skal regne litt på hvor mange mrd innsparing til bedre tjenester dette kan utgjøre.

Og det er også resultater per kommune;

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    NB!Skal tolkes med forsiktighet, ifølge forskerne.

En mulig tolkning er likevel, under forutsetning av at enkelt tall er riktig;

Sør-Odal i Hedmark med sine ca 7700 innbyggere ligger nokså dårlig an ift mange andre kommuner.

Oslo, Enebakk og Asker kommer langt bedre ut på enkeltmålingene. Jeg tolker 1,000 som best mulig resultat.

Jeg har sett like stor gevinst i makro i tabell i Perspektiv meldingen 2009 til FinDep. Så her er det bare å starte «lære av de beste» nettverk og seminarer. Det er tid til å forbedre seg lenge før kommunevalget i september!

  

  

Per innbygger grupper her; jo større desto mer effektive;

 

 

 Rapport: Effektivitet i kommunale tjenester, Senter for økonomisk forskning AS

**

Effektivisering i offentlig sektor (nettmøte Sigbjørn Johnsen, ved fremleggelse av budsjett 2011)

Per Andersen, 05.10.2010, kl.11:38:

Er det lagt inn effektivisering i offentlig sektor i budsjettet? Hva slags mål og oppfølging kan forventes? Hvilke departement, etater, selskaper, byråer berøres?

«En effektiv offentlig sektor er svært viktig for at vi skal klare å møte de ønsker og behov befolkningen har til gode velferdstjenester. Det har vært gjort mye på dette feltet de siste årene. Vi skriver om dette i Nasjonalbudsjettet. Noen store reformer er endringene i Politiet, i skatteetaten, kvalitetsreformen i høyere utdanning, forsvarsreformen, NAV-reformen og kunnskapsløftet. Målene med reformene har dels vært økt kostnadseffektivitet ved å utnytte stordriftsfordeler og dels et bedre tilbud til brukerne.

Dette er et løpende arbeid som skjer hvert år. Det er ingen spesielle etater eller selskaper som er blinket ut for 2011, men dette fokuset har alle departementer og etater hele tiden

Hilsen Sigbjørn Johnsen

**

Låt for dagen: James Blake’s «I never learnt to share». (2011)Byråkrati Barometer:Røyken,Larvik,Tønsberg topper, sjekk din kommune!

oktober 10, 2010

Det gjøres utrolig mye bra arbeid i de beste kommunene i Norge, og mange små strever nettopp fordi de er SMÅ. Det viser vårt nye byråkratibarometer også.

NyAnalyse har ikke alle fasitsvar, men vi ønsker å utfordre og utforske mer!

VG skrev om det på fredag, og imorgen vil andre små og store skrive om det samme.

Hvor i all verden kom DIN kommune på rankingen?

http://www.nyanalyse.no/aktuelt.html

http://stavrum.nettavisen.no/?p=1024

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/VG081010.jpg

http://www.na24.no/article3000545.ece

http://debatt.sa.no/-/bulletin/show/600638_minst-byraakratisk?ref=mst

ManMorgen har også samme tema på dagsorden i sitt nummer imorgen og et seminar på onsdag.

http://mandagmorgen.no/kommune-norge-vil-effektivisere-seg-selv#comment-89

Så effektivisering er veien å gå, mener ordførere i Norge, og flere kommunesammenslåinger er en variant av effektivisering?

**

Nå har NyAnalyse gjort en grundig jobb med å finne fakta som setter dagsorden.

Fra før har vi gjort utredningsarbeid for flere aktører innen kommune- og fylkeskommuner/foreninger. Nå utarbeider vi «Faktaserien» – Om eldrebølgen, finanskrisen og administrasjons byrde i din kommune.

Ta kontakt med terje@nyanalyse.no for mer info om vårt nye produkt, eller gå inn på www.nyanalyse.no

Låt: Eastwest (stoned together) med Mama Oliver.