Ny vekstboom i Norge – forsterker ulikhetene!

juni 9, 2011

Nye SSB tall idag.

Rått gode makroprognoser. Kun en ny finanskrise kan stoppe veksten i AS Norge nå?

 Og dersom en ny krise kommer, vil bare politikerne ansette enda flere i kommunale og statlige jobber. Muligheten for sløsing i offentlig sektor er stor, og gode reformer skyves ut i tid?

 Nye penger kommer inn pga høye oljepriser og mer skatteinntekter. Handlingsregel kommer under nytt press om fornyelse. Hva er riktig oljepengebruk fremover?

 Boligprisene rundt storbyene fortsetter oppover. Er det boble eller bare verdens sterkeste økonomi?

 Ledigheten kommer ned på nivåer under naturlig ledighetsrate, og lønnsveksten gjør det utrolig vanskelig for k-sektor utenom oljeklyngen.

 Jeg tror SSB er naive i sin tro om at kronen legger seg pent på 7,80 kr vs euro med en rentedifferanse mot 2,5-3% poeng, med så høye oljepriser, godt over 100 $.

 Det vil forsterke todelingen av næringslivet og regioner i Norge, hvor bare oljeklyngen og bedrifter tilknyttet offentlig etterspørsel vil overleve på mellomlang sikt.

 Kampen om de gode hodene og varme hendene tiltar. Vanlig k-sektor skvises av offentlig vekst og oljeboom!

Vanskelige avveininger i både penge- og finanspolitikken fremover. Og behov for nytt distriktspolitisk verktøy?

Se SSB makroprognoser her http://www.ssb.no/kt/

**

NyAnalyse leverer fakta og utredninger om utviklingen i regioner i hele Norge. Ta kontakt på epost terje@nyanalyse.no

**

Låt; Higher med Sly & the family Stone.

Reklame

Solstikk i annerledeslandet? FinansavisenPåske

april 20, 2011

Innlegg Finansavisen påske 20-24.april:

Fredag før påske ble det publisert to spennende tallserier. Den ene slår fast at norsk handelsoverskudd med utlandet stiger til nye høyder. Ifølge SSB økte vareeksporten med nær 13 prosent sammenliknet med mars i fjor. Det er første gang siden oktober 2008 at vareeksporten passerer 80 milliarder kroner. Handelsoverskuddet var opp 8 prosent til hele 32 milliarder. En økning i oljeprisen fra 475 til 653 dollar per fat var et viktig bidrag, men fastlandseksporten var også høy. Det man ofte glemmer er at Norge har langt mer enn olje og gass som populære handelsvarer som andre land ønsker seg. Noen eksempler er fisk og sjømat, skipsfart, aluminium og metaller samt tjenester. Hvem hadde trodd at fiskeeksporten kunne utgjøre nesten 5 milliarder per måned for noen tiår siden?

Den andre statistikken som kom rett før påske var litt mindre hyggelig lesning. NAV kom med nye tall for antallet uføretrygdede i Norge. Ved utgangen av 2010 var hele 9,5 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år på uføretrygd. Rundt 301.000 personer fikk uførepensjon fra NAV i desember 2010. Det var 4800 flere enn på samme tid året før. Jeg synes utviklingen med flere unge uføre er mest dramatisk. Videre er det slik at fylker som Oslo, Rogaland og Akershus har færre på uføretrygd enn Telemark, Nord-Trøndelag og Østfold. Men andelen uførepensjonister har økt i alle fylker unntatt i Oslo og Sogn og Fjordane. Størst økning var det i Vest-Agder og Nord-Trøndelag med ca 4 prosent. Telemark har høyest andel uførepensjonister med 12,9 prosent og Oslo har lavest andel med 5,7 prosent. Hvorfor tar jeg opp Norges eksportsuksess og økningen i uføreantallet i samme innlegg? Jo, fordi det kan være en kobling. La meg forsøke å forklare en mulig sammenheng. 

Internasjonal etterspørsel etter norske eksportvarer og kunnskapstunge tjenester bidrar til at lønninger i slike næringer øker kraftig over tid. I tillegg øker verdien av pensjonsfondet langt raskere enn finansdepartementet trodde ved opprettelsen i 2001. En forventning på ca 1800 mrd i 2010 ble til ca 3000 mrd kroner. Altså 1200 mrd eller 67 prosent høyere enn forutsatt. Selvsagt hyggelig for statskassen, men det bidrar til høyere press på lønninger i offentlig sektor. Politikere bruker, naturlig nok, handlingsrommet de får innenfor regelen for oljepengebruk (handlingsregelen). De globale kreftene har bidratt til lavere inflasjon og større arbeidstilbud fra spesielt Øst-Europa. Kombinasjonen av høye norske lønninger og tilhørende god produktivitet sikrer økonomien for husholdninger flest. Utfordringen er at for mange faller ut av vanlig arbeidsliv. Det er en mulig sammenheng i tallseriene jeg viste til. Ansatte førtidspensjoneres eller kommer på uføretrygd. Noen grupper ansatte har ”feil” kompetanse eller jobber i en bransje som globaliseringen rammer hardt. Av den grunn er alle prioriteringer for å sikre kunnskap hos ansatte en svært viktig offentlig oppgave.

Vi sitter altså på den grønne gren i Norge med all vår rikdom og suksess innen internasjonal handel. På den annen side klarer ikke alle å være like produktive som norske lønninger krever. På kort sikt med tilsvarende utvikling i råvarepriser og vekst i handelen har vi som nasjon ingenting å frykte – på lang tid. Men enkeltgrupper får problemer og det er ikke god samfunnsøkonomi å ha ansatte gående passive lenge. Norge er i ferd med å bli et todelt land. Oljeeventyret sikrer Vestlandsfylkene og næringslivet der. Nye kunnskapsnæringer og hovedstadsfunksjoner bidrar til fremgang i Oslo-regionen. Utfordringene er langt større i mange innlandsfylker, deler av Nord-Norge og noen flere fylker.

Det er slik at eldrebølgen slår inn for fullt rundt 2020. I bygd og by vil helsetjenester og kommuneøkonomi oppleve tøffere tider. Verst blir det for bygdene. Neste generasjon eldre vil være mer kravstore og de blir mange. Da kan egenandeler bli mer utbredt enn i dag. Allerede de neste årene er veksttakten for nye pensjonister (over 67 år) dobbelt av i dag pga store kull rett etter krigen. Jeg håper norske politikere klarer å holde hodet kaldt og planlegge godt. NyAnalyse bidrar gjerne med våre region- og befolkningsrapporter. Det betyr ikke at Norge vil møte veggen etter ett fantastisk tiår preget av oppgang. Dessverre tar ting tid også for en rik oljestat som Norge. Det gjelder reformer og effektivisering i offentlig virksomheter og ny kommunestruktur. Det er lett å utsette slike vanskelige prioriteringer nå. Finansminister Johnsen snakket om et nytt fokus på effektivisering gjennom høsten 2009 og våren 2010. Men så ble det helt stille. Skatteinntektene kom tilbake. Oljeprisen steg kraftig. Investeringene i oljeklyngen økte igjen. Fiskeeksporten tok av og etterspørsel fra Asia dro oss videre frem. Jeg er nesten fristet til å spørre om finansministeren fikk et lite økonomisk solstikk? Det er problemer i sikte for annerledeslandet Norge.

Økt kostnadsnivå, sterk krone og økende renter er rene påskekrimen for en statsråd i finansdepartementet. For konkurranseutsatt næringsliv uten store ringvirkninger fra olje og råvarepriser, blir det en skikkelig thriller. Riktig god påske!


SSB prognose;19.000 tapte jobber er ingenting?

desember 3, 2010

Joda, SSB sitt «nesten worst case» i utlandet scenario gir at det skapes langt færre jobber og flere går dukken. Det vil være vanskelig for mennesker som rammes og familiene deres. Jeg har selv vært arbeidsledig og det er en tøff opplevelse.

Men hva sier SSB egentlig og er det så farlig?

Min overskrift kunne vært; ”Norge klarer seg bra, uansett!” (i makro…)

De 19.000 tapte jobbene er ift en oppgang med 3-3,5% BNP vekst neste 3 år. Og enda viktigere – det er UTEN finanspolitisk respons, som er ganske usannsynlig. I nedgangen i 2002-2004 brukte vi mer penger enn 4%’en (lite fond den gang). I 2009-2010 ble det foreslått enormt høy pengebruk, før positive trender endret makrobildet, men det ligger mye off penger og jobber i AS Norge! Samlede off utgifter utgjør 6 av 10 kr målt mot alt vi produserer i fastlandsøkonomien (BNP FL).

Ledighet øker mye mindre enn 19.000 pga folk trekker seg ut til utdanning og andre effekter. En ledighet på 4% istfor 3,7% altså.

 Til sammenlikning tapte vi ca 25.000 industri jobber bare i 2002-2003, pga sterk krone (nede i 7,25 vs Euro på sterkeste jan 03). Det virkelige farlige scenario er at kronen blir en ny «trygg havn» eller oljevaluta, og at vi opplever rask styrking av kronen til 7,50 kr ?! SSB spår 8kr i tre år fremover, men mitt inntrykk er at den sammenhengen har de mindre kompetanse på, enn realøkonomiske sammenhenger hvor de er best i landet!

Da blir det todeling av økonomien og næringslivet nokså raskt forsterket, og politiske og geografiske utfordringer kommer til syne. Rente differansen går fra 1,6 til 2 %poeng fremover (prognose SSB). Alle vet at vi er den steinrike, lille fetter i nord, og mange andre land har stor gjeldsrisiko. 

Våre to største handelspartnere Sverige og Tyskland (og Norden ellers) klarer seg best i Europa pt.  Vi er en åpen økonomi, men vi tjener faktisk så mye på bytteforholdet i handelen (global etterspørsel, import vs eksportpriser), at vi klarer oss bra – NESTEN UANSETT HVOR dårlig 2/3 av EU gjør det i noen år fremover. Verden er urettferdig? Og Norge sitter på den grønne gren – igjen.

Nye tall – NAV og ledighet her, 2,7% eller 67400 personer http://www.nav.no/Om+NAV/Tall+og+analyse/Arbeidsmarked/259891.cms

 Under finanskrisen dro aktører seg overraskende unna en liten kr valuta, men med oljepris på 90$ nå og fortsatt Asia etterspørsel, kan det snu. Som Gjedrem riktig har sagt; temaene i valutamarkedet endrer seg med tiden…

Derfor er både faglig og politisk forståelse av lavere oljepengebruk viktig, men med gjeldstyngede EU land og USA, trenger man ikke være romforsker for å se at norsk økonomi står bra i vinterkulda.

Det er selvsagt en masse gode reformer vi kan – og bør tilstrebe; på regioner og byråkrati, på næringspolitikk og innen utdanning. Men i makro er vi skikkelig bortskjemt i 2010-2012.

**

låt; Bigger than US, med White Lies (nov 2010).

Hvis du vil se hva NyAnalyse gjør; http://www.nyanalyse.no/