Virkelig NyAnalyse boom – km mellom rådhus?

september 8, 2011

Det har vært en knalluke for bedriften vår – NyAnalyse.

Vi lanserte Byråkratibarometeret fredag 2.sept – og fikk 8500 treff på nettsiden første 2 dager. Jeg er storfornøyd med innovasjonen Andreas (min kollega) lagde til lanseringen iår. Hvis dere liker denne, har vi mulighet til å lage en tilsvarende for andre tall, oversikter eller rangeringer (:-)

http://www.nyanalyse.no/bb2011.html (for å sjekke din kommune)

  • Færre rådhus og større kommuner vil på sikt kunne frigjøre flere milliarder til bedre velferdstjenester.

Illustrasjon: Hvis alle kommuner kom ned på nivå med de 25 beste på lønnsutgifter til
administrasjon og styring per innbygger, gir det ca 3,5 mrd kroner i innsparing.
Det tilsvarer driften av rundt 5.000 sykehjemsplasser

Aftenposten kjørte saken vi jobbet med i juni allerede på lørdagen; og dette ble fulgt opp med  ros i DN på 6.sept.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article4216380.ece

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN060911.jpg

Videre tok Asker og Bærum Budstikka tak i Byråkratimålingen her på første siden;

http://www.nyanalyse.no/presseklipp/AB050911.pdf

Nettavisen fulgte opp med partifordelingen av byråkrati-Norge;

http://www.na24.no/article3223749.ece

Videre fikk vi JA fra viktig kunde til å gjøre en utredning og fakta til stor konferanse – virkelig bra!

Siden vi fortsatt har tid til analyser i høst, har vi tilbudt mange miljøer region- og forgubbings-prosjekter. Hvordan blir det i din region fremover med ulike alternative scenarier?

ta kontakt på mail terje@nyanalyse.no så lager vi noe nyttig til dere. Det kan bidra til økt forståelse, grunnlag for planer eller økt inntekt. Prøv oss da vel!

Vi holder gjerne foredrag på samlinger – og bruker gjerne humor i kombinasjon med faglighet.

Det kommer noe bra i neste MandagMorgen om byråkratiet i Norge – på selve valgdagen. Følg med!

**

Jeg måtte flire litt når Leder i Budstikka omtalte meg som «direktør» i NyAnalyse. For jeg er ikke en av direktørvenna til Jens 🙂

http://www.budstikka.no/nyheter/nodvendig-paminnelse-1.6472990

Flere andre viser interesse for våre faktaprodukter, så jeg gleder meg til høsten.

Å forenkle samfunnsanalyser kan være utrolig gøy!

Å finne nye sammenhenger er et viktig samfunnsoppdrag!

Vi finner tall som setter dagsorden!

**

I samarbeid med GeoData har vi funnet frem til korteste km og kjøretur mellom Rådhus i AS Norge. Mange steder er det bare 5-10 minutter!

Kortest er det mellom Skedsmo og Rælingen på Nedre Romerike, med 4,2 km eller 5 min kjøring. Lørenskog og Fet er ikke mye lenger unna.

Kanskje en ide (isolert sett) å slå sammen adm i kommunene eller slå sammen flere kommuner i området? Lønn til Adm ansatte utgjør ca 250 mill årlig i de fire kommunene- litt å spare til sykehjemsplasser? Men hvem skal være ordfører etterpå osv??

  • Klepp-Time (ca 7-8 min, 5km)
  • Tønsberg-Nøtterøy(ca 7min, 5km)

Kart over Rogaland-kommuner med ganske kort avstand; trykk for større bilde!


Kuwait-økonomi eller må 50% av kvinner jobbe innen helse!?

mai 11, 2011

Hvor jobber Kari og Ola Nordmann?

Det er rundt 2,5 millioner nordmenn som er sysselsatt og jobber i Norge. Det var 2 511 000 sysselsatte per 1kv 2011.

 Helse og sosialyrkene har hver femte eller en halv million av de sysselsatte (545.000 per 1.kv 2011). 4 av 5 i denne sektoren er kvinner.

Av disse er ca 445.000 kvinner som betyr at hver tredje kvinne i arbeid, jobber innen helse og omsorg.

 Det er flere mennesker som jobber innen helse og sosial enn i industrien inkl. oljeutvinning (282.000), byggenæringen (184.000) og hotell/restaurant (63.000). Samlet er det ca 529.000 sysselsatte.

 OPS!  Og det er før eldrebølgen virkelig slår inn fra 2020 og utover.

 http://www.ssb.no/emner/06/01/aku/tab-2011-05-04-11.html

 Deltid (fakta)

 Kvinner: 490.000 av 1,2 mill kvinner i jobb er på deltid, eller ca 41% (mer enn 4 av 10).

 Menn: 179.000 av 1,3 mill menn er på deltid, eller 14% av menn som jobber.

 http://www.ssb.no/emner/06/01/aku/tab-2011-05-04-09.html

Utfordringen i fremtiden mot 2020 er:

 Enorme behov for arbeidskraft i helse og omsorgssektoren pga eldrebølgen, vi lever lenger mv.

 For få unge er interessert i å jobbe med helse og sosial, pga lønn og status, spesielt hos gutta.

 Kvinner velger i stor grad deltid, ofte for at tidsklemma skal løses.

Arbeidskraft fra Øst-Europa bidro til å bygge boliger, næringsbygg og hytter de siste 5-10 årene.

Den eneste muligheten til å sikre nok varme hender i helse og omsorgssektoren, er import av ansatte fra andre land.

Effektivisering, flytting av byråkrater og nye roboter er også viktig, men vi kommer ikke utenom arbeidskraftimport!

Jeg ser at Brochman-utvalget ser på noen av utfordringene. Men det er to hovedtyper innvandring; folk AS Norge har bruk for, kapasitet og kompetanse – og de som vi hjelper i en vanskelig verden. Her er det behov for flere spissede analyser på deltemaer fremover…

Les om utvalget her

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/pressesenter/pressemeldinger/2011/velferd-og-migrasjon-den-norske-modellen.html?id=642566

**

Låt: Bright lit Blue skies, med Ariel Pink’s…


Finansdebatt: Les sjeføkonom Dørum i DN!

november 25, 2010

Følg finansdebatt her  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7396814

Idag er det Finansdebatt om et budsjett og noen skattevirkninger som bare finansdepartementet mener de forstår. De har monopol på økonomisk kunnskap – vel jeg benekter dette. Og jeg er veldig inspirert av Dørum i DN, og flere økonomer i Samfunnsøkonomen.

Og la meg legge til følgende sitat fra Knut Moum, ekspedisjonssjef i findep;

Alt i statsbudsjettet er usikkert og basert på anslag! (seminar i nov)

Det er det lett å glemme i kampens hete. Jeg mener det gir rom for mangfold, andre tolkninger og andre beregninger. Kunnskap om disse sammenhengene finnes flere steder i samfunnet enn hos finansdepartementet, og vi trenger nyanser og konkurranse på dette området – som de fleste andre områder hvor videreutvikling er viktig!

Leder i Samfunnsøk avslutter slik; om 15-20 mrd i endrede akt korr.

 
 

«Kan man ikke lage bedre prognoser, bør man i det minste klart redegjøre for usikkerheten i tallene. Da unngår man konspirasjonsteorier om at prognosene bevisst fordreies i ugunstig retning for å sikre seg at finanskomiteen holder seg på matta.»

 

Til Dørum i DN:

For det er så mye riktig i det han skriver om den store usikkerheten om budsjettvirkningene;

* Er rødgrønn pengebruk riktig?

* Hvorfor er akt korrigeringene en gåte og inkonsistente?

* Fungerer egentlig budsjettindikatoren (fra uvanlig høyt utgiftsnivå og med sterkt varierende skatteinntekter)?

Hvis dere fortsatt er i tvil om at Finansdepartementet har monopol på «økonomiske forutsetninger» i AS Norge, les Samfunnsøkonomen nr 8, hvor forsker i SSB Holmøy tar tak i mye av det samme;

* Han spør; Er det faglige eller politiske hensyn som har ført til at Nasjonalbudsjettet i liten grad beregner makroøkonomiske virkninger av politikken? Svarer; Synes dette er en klar svakhet.

* Nasjonalbudsjettet bør sammenligne hovedprognosen med flere alternativer, og presentere effekter på flere variable i mer en ett år fremover!

I den samme Samfunnsøkonomen skriver (Bjørnstad og Prestmo, SSB) om en tilfeldig og uklar aktivitetskorrigering av bla. oljepengebruk og skatteinngang. De sier:

* I 2009 ville det strukturelle underskuddet på statsbudsjettet vært hele 2,9 mrd lavere, … dersom metoden også aktivitetskorrigerte sykepengeutgifter. Leste i avisen idag at 3 mrd er på vei tilbake pga lavere sykefravær igjen. Se tidligere Blogg!

Vi er kommet til et viktig veiskille hvor samfunnsøkonomiske maktsentra har muligheten til å velge mellom åpenhet og samarbeid til felles beste, eller å tviholde på gårsdagens monopoltilstander. I den sammenheng bør vi se på opprettelsen av et uavhengig råd, samt mer bruk av dynamiske virkninger og flerårig statsbudsjetter.

Les mer om mine meninger om dette i Samfunnsøkonomen 14.des.

*

**

Låt; Takin’ it to the streets, med Doobie Brothers.


7.januar 2010 – en merkedag for jobbskaperne!

januar 6, 2010

Det er tid for Næringslivets største konferanse igjen. Den nye Operaen samler mer enn 1200 mennesker fra bedrifts-Norge, politikk og samfunn. Og kjenner jeg NHO rett blir det litt av et show også. Men det viktigste er at jobbskaperne får oppmerksomhet. Det får de litt for sjelden i dette trauste landet vårt. Den sittende regjering har tatt de små og store grunderne litt for mye som en selvfølge, ja som vann i springen! Verdiskaping er faktisk like viktig, men krever stadig bedringer i vilkår og reduksjon i regelbyrde. Ja, oljen står for ca 1/4 av  det vi skaper, men resten skapes der ute i markedet, ved konkurranse og hardt arbeid.

Så – alle politikere og departementsmaur – gi jobbskaperne en skikkelig varm velkomst imorgen i Operaen. Det er ingen selvfølge at folk starter egne virksomheter!

Min plan er likevel å ta teorien ut i praksis og starte opp noe nytt. Hvorfor gjør jeg det? Fordi samfunnsdebatten kan trenge en ny stemme; en som kan skape en bedre virkelighetsforståelse som gjør at flere ser hvor verdier skapes og begynner å lete etter nyskaperen i seg selv. Det vil bli krevende, men jeg tør ikke la være. Vi skal leve av kunnskap og hverandres arbeid, sa en kjent samfunnsøkonom nylig. Ja, hvorfor kan ikke flere leve etter den filosofien i praksis, både som politikere og velgere? Og ett hjertesukk: Kan det være god samfunnsøkonomi at så mange blir i samme jobb i 15-20 år? Og mer kritisk: Er det virkelig 20% flere med sykdom i bygg og anlegg enn for ett år siden, eller er det for lett å lure systemet?

Uansett er det virkelig motivasjon til å leve av kunnskap, arbeid og til å starte egen virksomhet i sitatet:

» Då skulle vi få tilbaka den der kænslan som vi tappade bort någonstans på vegen. Att jorden er ung, att livet er ett eventyr og att alt er møjligt.»

Kilde: Siste setning i boken » Når menniskan skapade vårlden», av Johan Norberg, svensk filosof og liberalist.

**

Låt: World in my eyes – av Depeche Mode.