Produktiviteten skaper usikkerhet

mars 11, 2013

Ingen kan være uenig om at effektiv produksjon er bedre enn lite effektiv produksjon.

I Norge er mange miljøer veldig skeptisk til utviklingen i produktivitet innen bygg og anlegg. En stadig større del av norsk økonomi tilhører disse sektorene, og vil gi utslag som i tabell nedenfor!

Det er nettopp disse tallene som sammen med massiv arbeidsinnvandring og selvsagt Finanskrisen, som har dratt norsk produktivitet ned.

prod vekst usikker Bygg og anlegg

Den andre historien er hvor mye produktiviteten øker nå for tiden?

Hele basisen for bedringer i arbeids- og faktorproduktivitet, slik Stoltenberg smiler av på forsiden i DN i dag, synes å ligge i en svært usikker del av den «norske modellen». Det kan bli lange diskusjoner på budsjettkonferansen på Thorbjørnrud.

I Perspektivmeldingen 2013 stod står det dette: «En årlig vekst i total faktorproduktivitet i bedriftene i fastlandsøkonomien på 1,6 pst.» Jeg er ganske sikker på at det er en nedjustering fra 2 prosent i forrige Perspektivmelding fra 2009…

SSB skriver dette i Økonomisk Utsyn 2012 tilknyttet tema og sektoren bygg& anlegg:

«For annen vareproduksjon, hvor primærnæringer, kraftforsyning og bygg- og anlegg inngår, var produktivitetsveksten generelt sterk frem til begynnelsen av 1990-tallet, men klart lavere deretter.

Dette bildet kan være påvirket av måleproblemer. Spesielt er det vanskelig å fastlegge hvor mye av økningen i produksjonsverdien i bygg og anleggsvirksomheten som skal fordeles på prisøkning og volumøkning.

Bygg og anleggsvirksomhet markerer seg med en betydelig svakere produktivitetsvekst enn andre næringer med unntak av utviklingen i 2012 som er særlig usikker.»

feil fakta

Er det kvalitetsforskjeller i hvordan boliger bygges som ikke kommer med i produksjonsverdien? En bil er ikke det samme som for 30 år siden. Slik er det med boliger også. Det er ikke rart at SSB og andre miljø sliter.

Her trengs det nok en opprydding i tallene og forutsetningene…

Ellers vil partiene skyggebokse helt frem til valget 9.september?

Reklame

Hvis helse er viktigst…LM nærings-seminar!

mai 7, 2011

 

På fredagens møte i bedriftskanalen var det velferd og helse i fokus gjennom hele 2 timer. Det er slutt på harde pakker fra Høyre, eller er det bare annen innpakning? Avisene har vært klokkeklare på at myke mama, Erna, ikke nevnte skatt i LM talen. Hun har nok fått med seg at helse og skole er viktigst for folk i ett Kommunevalg! Og vet dere at hver tredje kvinne jobber i helse og sosialsektoren i Norge? Det er mange velgere det, smarting Erna…

Det var derfor godt å dra fra hele lørdagsvaskingen, handlingen osv (til Julie B.V) og gå på seminar på lørdagen!

Næringspolitisk talsmann Svein Flåtten var sterk og klar til dagens deltagere på Industriseminar; her diskuterer vi det selvsagte – at verdiskaping er grunnlag for velferd. Jeg tror ikke det er selvfølgelig i en rik oljestat med 800.000 ansatte i offentlig sektor, and counting…

Knut Sunde i Norsk Industri dro til med gode analogier mellom K-sektor, topp idrett og konkurranse. Tenk hvis ledere i k-sektor kunne overføre innovasjon og produktivitet til offentlig sektor? Spørsmålet er om mange nok ønsker seg en toppjobb i det offentlige, av de beste lederne? Helseforetakene har jo forsøkt å hente ledere fra privat sektor, men byråkrati, kultur eller systemer gjør det vanskelig med kjappe nye løsninger. Det bety ikke at jeg er uenig i intensjonen. Kanskje er tettere samarbeid eller kopiering av logistikk en tilnærming?

Les mer om (mangel på) innovasjon i off sektor her http://www.ssb.no/vis/magasinet/analyse/art-2011-05-06-01.html

Seminaret fortsatte med Fellesforbundets nestleder som var 95% enig med Norsk Industri om det meste. Klok tale. Men mot minstelønn, og formuesskatten var han ikke tilhenger av å fjerne. Trond (Giske) har jo ment endel også, sa han til meg etterpå. Videre har jo LO sjef Flåthen åpnet for utredning av formuesskatten på arbeidende kapital. NyAnalyse jobber med å ferdigstille en viktig utredning på dette! Det betyr at det er håp for slike som eier av Franzefoss AS (kalk, pukk og gjenvinning).

Neste taler var nemlig Hanne Eek som la vekt på at veldig få politikere forstår at det trengs langsiktige rammevilkår i Norge. Bedriften holdt på å gå under ved at de ikke skulle få klimakvote, og en ekstraregning på 210 mill kr. Videre var hun opprørt over formuesskatten på det som står og jobber i bedriften, og måtte ta opp personlig lån for å dekke regningen til staten. En regning som utenlandske eiere slipper unna. Sakte, men sikkert tømmer de landet for mineraler, råstoff mv. I Norge med oljen er det ingen som forstår at det også trengs andre viktige næringer. De leverer til mobil, pc’er, TV’er, og driver en masse gjenvinning.

Pfizer (legemiddel) markedsførte egen virksomhet, og beviste at deres Halden bedriftseventyr med 170 mill i overskudd av 700 mill i omsetning kan slå Kina og hvem som helst andre på deres område. Nycomed var også tilstede og var veldig klare på at de ønsket seg skatteincentiver for utenlandske ansatte, slik Sverige og Danmark har gjort. Selv om vi har olje må vi ikke glemme at det trengs et bredt næringsliv! En gulrot på skatt for utlendinger og enklere regler for import av dyktige mennesker kan bidra mot mangel på hoder fremover. NyAnalyse gjør gjerne analyse på dette.

Min slutning etter seminaret er at Høyre fortsatt liker skatt og næringsliv, men at Erna liker helse utfordringene best.

Som nyetablerer som vurderer å ansette, kunne fritak for arbeidsgiveravgift for første 2 (ny) ansatte gjort susen. Begrenset til 1-2 år. Det er faktisk en skatt «folk i arbeid» og ansettelser… Det koster, men det gjør vel helsesatsingen også?

Så er det så enkelt som at hvis vi skal klare eldrebølgens utfordringer MÅ vi jobbe smartere. Det betyr å lære av de beste private bedriftene. At noen tjener penger på noe er et kvalitetstegn! Jeg er også sikker på at flere kvinnelige grundere og mer bruk av private i helse og omsorg vil komme fremover. Selv Adecco saken stopper ikke en slik megatrend.

Det må føles pokkers urettferdig for over 400.000 kvinner i «myke» næringer, at deres sjanse til grunderskap er minimale. På den annen side kan økonomer, ingeniører og jurister, som menn styrer starte selv! Det hadde bidratt til likere inntekt og formue på sikt også.

Myke mama, Erna, har nok en masterplan bak alle helsebudskapene, tipper jeg!

**

Låt: MAMA med Genesis.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10085377


Halve svaret på eldrebølgen? DN innlegg

mars 30, 2011

Hele innlegget fra DN kan lese her http://www.nyanalyse.no/presseklipp/DN060411.jpg

Som samfunnsøkonom liker jeg illustrasjoner på mulig innsparing. Hvis vi sparer noen millioner på en mer effektiv organisering, kan flere mennesker få jobb og flere få pleie uten økt budsjettramme. Jeg tror det er her vi finner halve svaret på eldrebølgens enorme utfordring. Det er så enkelt, men så vanskelig som mer offentlig innovasjon og fornyelse.

Erna Solberg, min tidligere sjef, har skrevet bok om troen på mennesker, ikke milliarder. Det er riktig at mennesker skaper milliarder gjennom sin kunnskap og driftige virksomhet. På den måten trygger vi grunnlaget for en god offentlig sektor. Men vi skal ikke glemme at kun 1 prosent effektivisering på 2011-budsjettet, frigjør 10 mrd kroner til tusenvis nye pleiere i eldreomsorgen. Det er nok til å finansiere mellom 15 og 20.000 årsverk. Så milliarder spart ved bedre organisering kan øke både kvalitet og antall hender i omsorgen.

Det er flere muligheter til bedre ressursbruk i samfunnet. SSB har beregnet seg frem til ca fem milliarder spart årlig ved halvering av tallet på kommuner. NyAnalyse brukte samme metode for sammenslåing av fem kommuner rundt Kongsvinger. Det ga et potensial på ca 120 millioner kroner til flere gode tjenester. De kan på sikt ansette 100 nye lærere og 100 nye pleiere i en storkommune.

En ny utredning på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet, SØF-rapport 2/2011, konkluderte slik: ”For kommunene som helhet indikerer analysene et samlet effektiviseringspotensial på 15 prosent på de tre største velferdstjenestene (barnehage, skole og pleie og omsorg)”.

Alle skjønner vel at dette tilsammen kan redde oss fra halve eldrebølgen?


NyAnalyse: 15% innsparing på skole, omsorg og barnehage!

februar 21, 2011

Noen ganger er det hyggelig med nye utredninger, denne gangen er det faktisk Kommunaldepartementet som har bestilt en spennende faglig rapport (SØF, se link under).

Konklusjonene er som følger:

«Prosjektet har i første rekke tatt for seg barnehage, grunnskole og pleie og omsorg, men har også gjort analyser innen barnevern, SFO og kultur. Metoden som er benyttet, såkalte DEA-analyser, er egnet for å si hvordan en kommune gjør det i forhold til ”den aller beste” blant sammenlignbare kommuner. Analysene viser at det er stor variasjon i effektiviteten mellom kommunene innenfor alle sektorene. Det er få kommuner som er gode i alt og få kommuner som scorer svakt innen alle sektorer. «!

«For kommunene som helhet indikerer analysene et samlet effektiviseringspotensial på 15 prosent på de tre største velferdstjenestene (barnehage, skole og pleie og omsorg) !!

Jeg visste det; Modernisering er sexy saker!  Og det betyr at i snitt kjører dagens kommuner på 85% av sitt potensial eller beste praksis. NyAnalyse skal regne litt på hvor mange mrd innsparing til bedre tjenester dette kan utgjøre.

Og det er også resultater per kommune;

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    NB!Skal tolkes med forsiktighet, ifølge forskerne.

En mulig tolkning er likevel, under forutsetning av at enkelt tall er riktig;

Sør-Odal i Hedmark med sine ca 7700 innbyggere ligger nokså dårlig an ift mange andre kommuner.

Oslo, Enebakk og Asker kommer langt bedre ut på enkeltmålingene. Jeg tolker 1,000 som best mulig resultat.

Jeg har sett like stor gevinst i makro i tabell i Perspektiv meldingen 2009 til FinDep. Så her er det bare å starte «lære av de beste» nettverk og seminarer. Det er tid til å forbedre seg lenge før kommunevalget i september!

  

  

Per innbygger grupper her; jo større desto mer effektive;

 

 

 Rapport: Effektivitet i kommunale tjenester, Senter for økonomisk forskning AS

**

Effektivisering i offentlig sektor (nettmøte Sigbjørn Johnsen, ved fremleggelse av budsjett 2011)

Per Andersen, 05.10.2010, kl.11:38:

Er det lagt inn effektivisering i offentlig sektor i budsjettet? Hva slags mål og oppfølging kan forventes? Hvilke departement, etater, selskaper, byråer berøres?

«En effektiv offentlig sektor er svært viktig for at vi skal klare å møte de ønsker og behov befolkningen har til gode velferdstjenester. Det har vært gjort mye på dette feltet de siste årene. Vi skriver om dette i Nasjonalbudsjettet. Noen store reformer er endringene i Politiet, i skatteetaten, kvalitetsreformen i høyere utdanning, forsvarsreformen, NAV-reformen og kunnskapsløftet. Målene med reformene har dels vært økt kostnadseffektivitet ved å utnytte stordriftsfordeler og dels et bedre tilbud til brukerne.

Dette er et løpende arbeid som skjer hvert år. Det er ingen spesielle etater eller selskaper som er blinket ut for 2011, men dette fokuset har alle departementer og etater hele tiden

Hilsen Sigbjørn Johnsen

**

Låt for dagen: James Blake’s «I never learnt to share». (2011)NyAnalyse lager Byråkrati barometer!

september 27, 2010

Det er store forskjeller på hvordan norske kommuner drives i 2010. Noen jobber smart i små kommuner, men mangler stordriftsfordelen. Større kommuner har fordel av stordrift, men kan være tregere til å forandre arbeidsmetode.

Uavhengig av dette er det mye å lære fra de beste! Ingen ordfører, rådmann eller gruppeleder lokalt kan tro de er utlært. Vi har heller ikke fasitsvar, men vil utforske og utfordre mer.

NyAnalyse har gjort et grunnlagsarbeid ved å samle en stor mengde tall og fakta, hvor vi blant annet beregner «byråkrati byrden per innbygger». Eller hvor mange tusen kroner som går til administrasjon per innbygger i kommune-Norge. Det er enorme forskjeller, naturlig nok, slik vi har sydd sammen landet vårt.

Det var ingen kommuner i 2009 med over 10.000 innbyggere som hadde mer enn 5000 kroner per innbygger i administrasjonskostnader. Ca 2/3 av kommunene med færre enn 5000 innbyggere, brukte mer enn 5000 kroner. De 100 minste kommunen brukte i snitt 10.600 kr per innbygger i kostnader til administrasjon.

Et eksempel på Byråkrati barometer følger her;

Sammen med fakta og fremskrivning av feks:

«hvordan eldrebølgen slår ut i din kommune?»

» finanskrisens effekt på lokalt næringsliv?»

…vil NyAnalyse kunne lage sammenlikninger mellom kommuner, samt snitt i fylket og hele landet!

PS! Vi kan koble svar fra Innbyggerundersøkelsen (Difi) til de andre fakta. Se eks under

Noen funn:  2 av 3 innbyggere i småkommuner mener det offentlige sløser.

Det er noe lavere i storbyene hvor ca 6 av 10 mener det offentlige sløser.

Trøsten er kanskje at mellom 2 og 4% av folket ikke synes det er noe særlig sløsing…

Send mail til terje@nyanalyse.no hvis du vil høre mer om dette!

Aftenposten hadde sak om dette på torsdag;

http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3833521.ece

E24 spatist Håkon Hauglie har flere fornuftige tanker her http://e24.no/kommentar/spaltister/haugli/article3832692.ece

**

låt: Money for nothing, med Sting/Dire Straits (80-tallet)